Tá tú anseo: Baile > Staidreamh > Staidreamh maidir leis an gCóras Ceartais Choiriúil > Staidreamh Príosún

Staidreamh Príosún

Sa Rannóg seo

 

 

What is the Role of the Irish Prison Service?

 

Origins of the Irish Prison Service

Is féidir bunús Sheirbhís Phríosúin na hÉireann a rianú i mbunú an Convict Prison Board, a raibh triúr air, i 1854.  Roimh bhunú an Convict Prison Board, chuimsigh príosúin in Éirinn príosúin chontae, príosúin d'fhéichiúnaithe, smachtlanna agus príosúin do dhaoránaigh. Bhainistigh an Convict Prison Board trí phríosún ar dtús: Príosún Mhuinseo (a osclaíodh i 1850), Inis Spice i gCo. Chorcaí (1847) agus Margadh na Feirme i mBaile Átha Cliath. Toisc go raibh an t-ualach a bhain leis na príosúin seo a chothabháil ag dul i méad, agus de bharr tionchar cumhachtach brúghrúpaí athchóirithe, spreagadh athrú agus bhunaigh an Rialtas an General Prisons Board i 1877.  Cruthaíodh an General Prisons Board faoin General Prisons (Ireland) Act 1877 agus léirigh sé mian an rialtais riarachán na bpríosún in Éirinn a lárú. Bhí an Bord freagrach as 38 príosún contae áitiúla, ceithre phríosún do dhaoránaigh agus as 96 smachtlann. Lánscoireadh an General Prisons Board i 1928 (Ordú an General Prisons Board (Aistriú Feidhmeanna) 1928) agus aistríodh a gcuid feidhmeanna chuig an Roinn Cirt (an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí anois). Ag an am a aistríodh na feidhmeanna, bhí an Bord freagrach as riaradh ocht bpríosún agus Borstal amháin.


Establishment of the Irish Prison Service

I 1996, cheadaigh an Rialtas bunú gníomhaireacht príosún neamhspleách – Seirbhís Phríosúin na hÉireann. Ceapadh sainghrúpa beag chun socruithe mionsonraithe an riaracháin nua príosúnachta molta a réiteach. Ceapadh Ard-Stiúrthóir agus Bord na bPríosún, le 12 ball air, i 1999.  Tugadh freagracht don Ard-Stiúrthóir faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997 as bainistiú Sheirbhís na bPríosún ó lá go lá.


Structure of the Irish Prison Service

Cuimsíonn Seirbhís Phríosúin na hÉireann 14 phríosún agus ionad coinneála faoi láthair, foireann de timpeall is 3,400 agus meándaonra príosúin laethúil de timpeall is 3,100.

Tugann Tuarascáil Bhliantúil Sheirbhís Phríosúin na hÉireann le fios go raibh, i 2006:

  • Iomlán 12,3171 cimithe chuig príosún
  • Fuarthas 5,311 cimiú ar athchur agus/nó ag feitheamh ar thriail, fuarthas 1,196 cimiú ar bharántais inimirce agus fuarthas 8 gcimiú le haghaidh tréimhse coinneála éiginnte as díspeagadh cúirte.
  • Fuarthas 5,802 cimiú faoi phianbhreith, 160 díobh sin a fuarthas ar athchur /ag feitheamh ar thriail agus rinneadh iad a athchimiú faoi phianbhreith.
  • As iad siúd a cimíodh chuig príosún faoi phianbhreith, cimíodh 1,452 (25%) as cionta faoi Acht um Thrácht ar Bhóithre, cimíodh 1,089 (19%) as neamhíoc fíneálacha agus cimíodh 194 (3%) mar fhéichiúnaithe. 
  • Gearradh téarma príosúnachta gearra ar mhóramh na gcimithe faoi phianbhreith, le timpeall is 60% ag fáil pianbhreithe de 6 mhí nó níos lú agus 79% ag fáil pianbhreithe de 12 mhí nó níos lú.
  • Cimíodh 9,700 duine, fireannaigh (90%), idir 21 agus 40 bliain d’aois (68%) agus le náisiúntacht Éireannach (70%) a bhformhór.
  • Ba é 3,191 meándaonra laethúil na bpríosúnaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar stair agus feidhmiú Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Sheirbhís Phríosúin na hÉireann http://www.irishprisons.ie agus/nó féach thíos i gcomhair roinnt staitisticí faoi dhaonra phríosúin na hÉireann.


1. Áirítear sa staitistic seo cimithe a fuarthas ar athchur, ag feitheamh ar thriail, iad siúd a fuarthas ar athchur ar dtús / ag feitheamh ar thriail ar athchimíodh iad ina dhiaidh faoi phianbhreith, cimithe a fuarthas faoi phianbhreith, ar bhárantais inimirce agus iad siúd ar cimíodh iad go ceann tréimhse éiginnte as díspeagadh cúirte. .

(Foinse: Láithreán gréasáin Sheirbhís Phríosúin na hÉireann)

 

Ar Ais go dtí an Barr