Tá tú anseo: Baile > Foilseacháin ón gCNC > Reports

Reports

Cover - Problem Solving JusticePDF Document Problem Solving Justice - The Case for Community Courts in Ireland.

Méid an Chomhaid: 855KB

Leathanaigh: 68

Scrúdaíonn an tuarascáil seo an tionchar dearfach a d’fhéadfadh prionsabail agus cleachtais na gCúirteanna Pobail a bheith acu dá dtabharfaí isteach iad i gcóras Ceartais Choiriúil na hÉireann.

Déan Cruachóip a ordú trí ríomhphost

Achoimre ar na Moltaí: Problem Solving Justice - The Case for Community Courts in Ireland.

Cover - An Examination of Time Intervals in the Investigation and  Prosecution of Murder and Rape Cases in Ireland from 2002 to 2004.PDF Document An Examination of Time Intervals in the Investigation and Prosecution of Murder and Rape Cases in Ireland from 2002 to 2004.

Méid an Chomhaid: 1,039 KB

Leathanaigh: 76

Is píosa taighde uathúil é seo. Tá sé ar an gcéad staidéar riamh a scrúdaigh na heatraimh i rith imscrúdú agus ionchúiseamh tromchionta coiriúla in Éirinn. Bhí trí aidhm leathana ag an taighde, ba iad sin: na heatraimh thipiciúla a bhaineann le cásanna coiriúla a phróiseáil a shainiú; cúiseanna dóchúla le heatraimh a shainiú; agus an cleachtas is fearr i dlínsí eile a scrúdú.

Déan Cruachóip a ordú trí ríomhphost

Achoimre Fheidhmiúcháin: An Examination of Time Intervals in the Investigation and Prosecution of Murder and Rape Cases in Ireland from 2002 to 2004.

Cover - Domestic Abuse of Women and Men in IrelandPDF Document Domestic Abuse of Women and Men in Ireland: Report on the National Study of Domestic Abuse.

Méid an Chomhaid: 3,809 KB

Leathanaigh: 225

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht, i bpáirt leis an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, ‘'Domestic Abuse of Women and Men in Ireland' i mí Iúil, 2005.  Seo an chéad staidéar ar mhórscála a rinneadh chun forléargas a thabhairt ar nádúr, leithead agus thionchar mí-úsáid teaghlaigh i gcoinne ban agus fear atá i ndlúthchaidrimh. Chuir an Chomhairle Réamhrá agus Moltaí i gceangal leis an tuarascáil.

Déan Cruachóip a ordú trí ríomhphost

Achoimre ar an Tuarascáil - Domestic Abuse of Women and Men in Ireland.

Cover - A Crime Prevention Strategy for IrelandPDF Document A Crime Prevention Strategy for Ireland: Tackling the Concerns of Local Communities

Méid an Chomhaid: 588 KB

Leathanaigh: 73

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht a Páipéar Comhairliúcháin, ‘Tackling the Underlying Causes of Crime: A Partnership Approach' i mí Dheireadh Fómhair 2002. Leag an Páipéar Comhairliúcháin moltaí sealadacha na Comhairle amach maidir le cosc ar choireanna. Bhí sé seo de lean ar phróiseas comhairliúcháin fairsing le pobail áitiúla. Cuireadh fáilte roimh pháirtithe leasmhara aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach mar fhreagra ar an bpáipéar. Cuireadh an deis ar fáil i gcomhair tráchtaireachta agus plé ó bhéal ar na moltaí ar fáil ag Fóram Oscailte a tionóladh i mí Feabhra 2003.

Chabhraigh na haighneachtaí i scríbhinn agus ó bhéal seo (bhí 90 díobh san iomlán) leis an gComhairle agus í ag forbairt agus ag soiléiriú a cuid moltaí maidir leis an straitéis idéalach um chosc ar choireanna le glacadh i gcomhthéacs Éireannach. Cuirtear toradh an phróisis taighde seo, a mhair dhá bhliain, agus na moltaí deiridh i láthair i bhfoilseachán na Comhairle, ‘A Crime Prevention Strategy for Ireland: Tackling the Concerns of Local Communities’.

Déan Cruachóip a ordú trí ríomhphost

Achoimre ar na Moltaí: A Crime Prevention Strategy for Ireland: Tackling the Concerns of Local Communities

Cover - Public Order Offences In IrelandPDF Document Public Order Offences In Ireland

Méid an Chomhaid: 730 KB

Leathanaigh: 92

Coimisiúnaíodh an Tuarascáil ar Chionta Oird Phoiblí ó Institiúid na Coireolaíochta, Dámh an Dlí an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i mí na Márta, 2001.  Féachann an tuarascáil ar phátrúin chiontaithe oird phoiblí do thréimhse roimh achtú an Achta um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994 agus don tréimhse ó shin. Chuir an Chomhairle sraith de mholtaí i gceangal leis an tuarascáil, agus creidimid gur féidir leo cur le laghdú a bhaint amach sa chineál seo iompair fhrithshóisialta.

Déan Cruachóip a ordú trí ríomhphost

Forléargas agus Moltaí: Public Order Offences In Ireland

Cover - Public Order Offences In IrelandPDF DocumentTackling the Underlying Causes of Crime: A Partnership Approach

Méid an Chomhaid: 1,177 KB

Leathanaigh: 122

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an tuarascáil seo as cló.

Moltaí Sealadacha: Tackling the Underlying Causes of Crime

 

Get Adobe Acrobat Reader Chun doiciméid PDF a léamh beidh ort Adobe Reade a íoslódáil ó láithreán gréasáin Adobe

 

Ar Ais go dtí an Barr