Tá tú anseo: Baile > Íospartaigh na Coireachta

Íospartaigh na Coireachta

Is féidir iarmhairtí na coireachta a éagsúlú go mór ag brath ar nádúr na coire agus na damáistí i gceist. Don íospartach, is féir iarmhairtí fisiceacha, airgeadais agus mothúchánacha a bheith ann, agus d’fheadfaí tionchar fadtéarmach a bheith ar chaighdeán a saoil dá bharr. Léiríonn taighde de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh go raibh beagnach 5% de dhaonra na hÉireann thíos le coireanna i 2006 (féach Suirbhéanna Coireachta agus Íospartha). Chun cabhrú leis na daoine sin a bhíonn ag déileáil le hiarmhairt iompar coiriúil, forbraíodh roinnt seirbhísí. Áirítear ina measc gníomhaireachtaí deonacha agus rialtais chun cabhrú le daoine aonair agus iad ag gabháil tríd phróiseas an Chórais Cheartais Choiriúil agus chun tacú leo siúd atá ag iarraidh déileáil le deacrachtaí airgeadais agus/nó mothúchánacha a éiríonn as iompar coiriúil.


Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla

Mar shampla, bhunaigh an Rialtas, i 1974, an Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla chun scéim a riaradh a bhí deartha chun roinnt de na deacrachtaí airgeadais a thiteann ar íospartaigh choireanna foréigneacha agus a gcuid teaghlach a laghdú. Ba é cuspóir na scéime seo cúiteamh a thabhairt do dhaoine as caillteanais a tharla de bharr gortuithe pearsanta de thoradh ar choir fhoréigneach nó a tharla agus iad ag cabhrú le duine eile chun coir a chosc nó chun duine a shábháil ón mbás. Áirítear i measc na ndaoine atá i dteideal cúitimh faoin scéim seo an duine/na daoine a gortaíodh, neasteaghlach an duine/na ndaoine díobháilte má fuair an t-íospartach bás de bharr coire, nó iad siúd atá freagrach as aire a thabhairt don pháirtí díobháilte. Tá sonraí breise faoin Scéim Chúitimh i leith Díobhálacha Pearsanta a rinneadh go Coiriúil ar fáil ar láithreán gréasáin na Ranna Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus ar láithreán gréasáin na Coláiste Ollscoile Corcaigh ar íospartaigh choireanna.


Cairt Íospartach

Dhréachtaigh an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí Cairt Íospartach i 1999 a mhionsonraigh cearta agus teidlíochtaí íospartach chun seirbhísí a fháil ó ghníomhaireachtaí Stáit a bhfuil baint acu le híospartaigh choireanna. Tá an chairt ar fáil ó láithreán gréasáin na Ranna Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (PDF, 1.01 MB).


Coimisiún um Thacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta

Bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an Coimisiún um Thacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta i mí na Márta 2005. Tá sainchúram trí bliana ag an gCoimisiún agus tá sé ag tabhairt faoi athbhreithniú faoi láthair ar an gCairt maidir le Cearta Íospartach (PDF, 1.01 MB), agus tá sé i mbun tuarascáil a ullmhú ar chreatlach don todhchaí maidir le seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh. Féach ar an Tuarascáil Bhliantúil is déanaí de chuid an Choimisiún (MS Word, 213 KB) le haghaidh tuilleadh faisnéise ar a chuid gníomhaíochtaí.


Líne Chabhrach d’Íospartaigh na Coireachta

Ceann de na seirbhísí a mhaoiníonn an Coimisiún um Thacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta is ea Líne Chabhrach d’Íospartaigh na Coireachta a seoladh i 2005. Líne chabhrach náisiúnta is ea an Líne Chabhrach d’Íospartaigh na Coireachta a chuireann tacaíocht ar fail d’íospartaigh na coireachta in Éirinn. Tá sé de rún aici íospartaigh na coireachta agus daoine atá thíos leis an gcoireacht a thacú, eolas a chur ar fáil dóibh agus iad a chumhachtú.  Is féidir dul i dteagmháil leis an line chabhrach trí ghlaoch a chur ar uimhir Íosghlao 1850 211 407 agus tá sé ar fáil ar an Luan ó 10 r.n. go dtí 7.30 i.n., ó Mháirt go hAoine ó 10 r.n. go dtí 5 i.n. agus ar an Satharn ó 2 i.n. go dtí 4 i.n.  Nó is féidir dul i dteagmháil leis an line chabhrach tríd a láithreán gréasáin  www.crimevictimshelpline.ie.


Other Services Available to Victims of Crime

Cuireann an Garda Síochána agus an tSeirbhís Chúirteanna roinnt seirbhísí atreoraithe, idirchaidrimh agus tacaíochta ar fáil d’íospartaigh freisin.

I dteannta le gníomhaireachtaí rialtais, forbraíodh roinnt eagraíochtaí deonacha chun tacú le daoine aonair agus iad ag iarraidh iarmhairtí diúltacha na coireachta a shárú. Cuireann na heagraíochtaí seo foinse thábhachtach eolais, spreagtha agus tacaíochta ar fáil, go háirithe do ghrúpaí ar an imeall agus/nó do mhionlaigh eitneacha, agus iad ag iarraidh déileáil le hiarmhairtí iompair choiriúil.  Ina measc tá AdVic, AMEN, Children at Risk in Ireland (CARI), Women’s Aid agus na Rape Crisis Centres. Is féidir sonraí eagraíochtaí áitiúla eile a chuireann tacaíocht ar fáil d’íospartaigh na coireachta ar fud na tire a fháil ó Crime Victims Helpline.


 

Tá faisnéis bhreise faoi na seirbhísí atá ar fáil d’íospartaigh na coireachta, suirbhéanna a úsáidtear chun leibhéil na coireachta agus an íospartha in Éirinn agus go hidirnáisiúnta a thomhas, agus taighde agus litríocht faoin ábhar ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.

 

 

Ar Ais go dtí an Barr